Svenska Trädbränsleföreningens synpunkter på revidering av EU:s direktiv för förnybar energi. 2021015 remissvar till Infrastrukturdepartementet

Trädbränsleföreningen välkomnar EU:s ökade klimatambitioner men är oroade av att revideringen av
förnybartdirektivet kommer motverka dessa. Flera av förslagen kommer leda till mindre mängd
bioenergi som kan ersätta fossil energi. Förslagen är också i strid mot det nationella
självbestämmandet i skogspolitiken. Vi vill i stället att nuvarande riskbaserade hållbarhetskrav får
komma i arbete på EU:s bioenergimarknad. Därefter bör det utvärderas för att se vad som kan
förbättras. Vi vill också särskilt betona vikten av att styrning av bioenergin bäst görs utifrån lokala
förutsättningar. Läs hela remissvaret här. Remissvar I2021_02389 Trädbränsleföreningen

Med bil och järnvägsspår – för framtids segrar! Transportseminarium 22 april 2021

 

Svenska Trädbränsleföreningen och Söderenergi arrangerade den 22 april ett digitalt seminarium om transporter och logistik för trädbränsle. En bred panel av föreläsare beskrev utmaningar och framtidsplaner för både bil och järnväg. Ca 70 deltagare.

Se 20210422 Med bil och järnvägsspår – för framtids segrar dokument.

En film visar bränslets väg med järnväg och bil från en terminal hos SCA:s terminal  i Umeå till Söderenergi anläggning i Södertälje. https://www.dreambroker.com/channel/xi9pwqsr/iframe/xauj088y

 

Synpunkter på promemorian Hållbarhetskriterier 2021-03-12

Trädbränsleföreningen har tidigare tillsammans med andra i branschen framfört till Regeringskansliet och Energimyndigheten att det är viktigt att underlätta för företag – inte minst de många små – att klara byråkratin med hållbarhetsuppföljningen och ställt sig bakom Energimyndigheten förslag till leverantörsbesked. Promemorians förslag att ersätta leverantörsbesked med frivilligt ansöka om hållbarhetsbesked leder till att leverantörerna av biobränsle hamnar i ett system som har som främsta uppgift att klara slutförbrukarnas behov. Det betyder att uppgifter som bara är relevanta för slutförbrukarna skall strykas. Det leder till komplexitet och risk för att göra fel. Trädbränsleföreningen förordar att Energimyndighetens förslag till leverantörsbesked införes. 

Se hela remissvaret 210312 Remissvar I2021-00533 Hållbarhetskriterier Trädbränsleföreningen

Trädbränsleföreningens svar på konsultationen om LULUCF

Trädbränsleföreningen har svarat på EU-konsultationen om förändringar för LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). LULUCF har hittills bara tagit hänsyn till skogens roll som kolsänka och det skulle kunna leda till restriktioner i hur mycket ett land kan avverka. Vi tycker det är mycket viktigt att skogens alla möjligheter att motverka klimatförändringar tas tillvara i LULUCF. Även ersättning av fossila och andra ändliga material måste räknas in. Skog och skogsbruk ska inte vara ett sätt för andra industri att buffra sina fossila utsläpp. Det motverkar en omställning till en cirkulär bioekonomi.

210205 LULUCF TBF

Taxonomin

Taxonomin är ett förslag till delegerade akter för bland annat skogssektorn och bioenergisektorn som EU-kommissionen publicerade i mitten av november inom ramen för förordningen för Hållbara finanser. Här är Svenska Trädbränsleföreningens remissvar.

Taxonomy 2020