Exempel: fjärrvärme med flis

Exempel från Hjo Energi

Panncentralen
1999 byggdes en fastbränslepanna på industriområdet på 3,5 MW (Megawatt) som eldas med skogsflis. Under våren 2004 installerades ytterligare en panna på 2,5 MW. Årsförbrukningen är för närvarande ca 30 000 m3 flis (300 lastbilstransporter).

Reserv
Som reserv finns två oljepannor, en på Odal på 3,7 MW och en på 7,0 MW på panncentralen. Det innebär att även om flispannorna skulle få driftproblem, så kan fjärrvärmenätet hållas varmt med hjälp av oljepannorna.

Kulvertnät
Drygt 24 kilometer fjärrvärmekulvert (ledningar) har grävts ner under 1999-2005 och drygt 400 fastigheter (92 hyreshus/lokaler och 311 villor) har hittills anslutits till fjärrvärmen.

Miljö
Huvuddelen av fjärrvärmen kommer från trädbränsle (90-95 %). Detta medför att koldioxidutsläppen från ca 1 800 m3 olja upphör.

Fjärrvärmesatsningen har därmed lett till att Hjo kommun klarar av, att med god marginal uppfylla sin del av de nationella mål som finns, att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen.

Nackdelen är att utsläppen av kväveoxider, koloxid och stoft ökar något. Stora investeringar har gjorts i panncentralen för att minimera de negativa faktorerna.

Sammantaget är miljöeffekten klart positiv, vilket bl a redovisas i en analys av fjärrvärmeutbyggnaden utförd av miljökonsulten BJ Network.

Mer information hittar du på www.hjoenergi.se.