Svar på Näringsdepartemetets remiss Dnr N2013/2837/E, energieffektivisering

Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige.

SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2013.09.16

Svenska Trädbränsleföreningen har fått rubricerade promemoria på remiss och vi har följande synpunkter.

När det gäller större företag ansluter vi oss till de synpunkter som lämnas av Skogsindustrierna:
– Det svenska intensitetsmålet uppfyller kraven i direktivet och är väl utformat för en växande energiintensiv industri i Sverige.
– Förslaget – att i Sverige använda en alternativ strategi i stället för kvotplikt – är bra.
– Det nuvarande incitamentssystemet för energieffektivisering i energiintensiv industri, PFE, upphör snart. Eftersom tiden är knapp hade det varit bra om promemorian hade presenterat förslag till ett nytt system anpassat till direktivet.
– Viktigt att administration knuten till Energi- och Miljöledningssystem inte ökar till följd av promemorians förslag.
– Företag som inte har Energi- eller Miljöledningssystem bör tillåtas använda ackrediterade experter från det egna företaget.
– Kostnads-nyttoanalyser som krävs vid uppförande av ny industrianläggning eller vid uppgradering av befintlig anläggning skall anses uppfyllda genom redovisningen i miljötillståndsansökan.

När det gäller mindre företag har vi följande synpunkter:
– Det är önskvärt att aktiviteten med energikartläggningar ökar. Energimyndighetens system med Energikartläggningscheckar är bra och regeringen bör säkra ett ökat ekonomiskt stöd till detta fram till 2020.
– De som ger råd om energieffektivisering behöver förutom energikunskap även ha kunskap om hur ändrad energianvändning påverkar den aktuella produktionen, produktionsresultatet och ekonomiska utfallet.
– Det är angeläget att informera om olika insatsmedels energiprofil.

Svenska Trädbränsleföreningen
Sven Hogfors,  styrelsens sekreterare.

Svar på Landsbygdsdepartementets remiss 2013 Dnr L/2013/1377/LB , virkesmätning

Förslag till ny lagstiftning om virkesmätning.

SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2013.09.15

Svenska Trädbränsleföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade förslag och vi vill framföra följande.

Förslag till virkesmätningslag
Vi noterar att i meddelandets sammanfattningen nämns det som hittills varit lagens huvudsyfte: Att skydda den svagare parten i virkesaffärer (det vill säga skogsägare som inte har stor vana eller kompetens för sådana affärer). I lagförslagets första stycke sägs att syftet nu är att ge säljare och köpare jämbördiga möjligheter att bedöma rimligt vederlag för försålt virke. Vi känner tveksamhet till hur ”jämbördiga möjligheter” skall förstås när kompetensen på mätning och affärstolkning är så olika hos t.ex. en medelstor skogsägare och en professionell uppköpare.
Vi anser i övrigt att intentionerna i lagförslaget , bl.a. att nu alla sortiment skall omfattas av lagen, är bra. Detta framförde vi även vid de inledande mötena på Skogsstyrelsen för flera år sedan.
Vi noterar att inget sägs i lagen om hur och med vilken kvalitet som mätning skall ske. Dessa frågor är helt hänvisade till förslaget till virkesmätningsförordning. I lagen noteras enbart att med virkesmätning avses bestämning av virkets  kvantitet och lämplighet för avsedd användning.

Förslag till virkesmätningsförordning
1§.
Det stadgas att Lag och Förordning enbart gäller för mätning av virke i första handelsledet (”inte tidigare sålts”) och för virke som är avsett för förädling eller energiproduktion i industriell skala. Här finns två svårigheter: Vad är industriell skala t.ex. vid energiproduktion samt att man inte alltid vet vad råvaran skall användas till. Det senare gäller till exempel det som blir vrak från industrisortiment och en del rundved av löv.

Det är enbart i denna paragraf som ”lagstiftningens krav på noggrannhet” nämns och då enbart i allmänna ordalag. Om man med lagstiftning förstår enbart vad som sägs i lag och förordning så finner vi att kravet på noggrannhet är vad som står i lagförslaget om ”jämbördig möjlighet” och det finner vi enligt vad som tidigare sagts vara svårt att avgöra.

Allmänt
Eftersom så lite sägs i förslagen till lag och förordning om olika kvalitets-krav på mätningen så räknar vi med att det kommer senare i förslag till föreskrifter. Vi vill därför redan här ge en del synpunkter på kvalitetskrav på virkesmätning.

Kvalitet och kostnadseffektivitet i virkesmätning
För att skydda i första hand ”den svagare parten” men även köparen och konkurrenskraften hos svenska skogsprodukter så är det angeläget att virkesmätning inte blir mer kostsam än omständigheterna motiverar.
Lokala försörjningssystem med skogsbränsle direkt från lokala skogsägare till lokala värmecentraler är oftast mycket resurseffektiva (bl.a. låga logistikkostnader) och med goda hållbarhetsegenskaper i övrigt och de bör därför inte försvåras av mätningsbestämmelser. I sådana flöden kan man som regel mäta flisvolym i skeppa och ibland finns även möjlighet till vägning med våg inbyggd i kran eller bil. Sådana relativt enkla mätförfaranden bör inte försvåras av nya föreskrifter. I lokala system är det ofta lastbilsförarna som mäter på uppdrag av säljare och köpare och kraven på sådan mätning bör utformas på rimligt sätt.
När det gäller kostnadseffektivitet är det viktigt att ställa krav på mätnoggrannhet i relation till värdet på den mätta varan. Högvärdigt sågtimmer kan t.ex. mätas med större noggrannhet och tåla högre kostnad än vad som är motiverat för energisortiment.

Svenska Trädbränsleföreningen
Sven Hogfors, styrelsens sekreterare