Fakta om träpulver

Storlek: Små korn eller partiklar mindre än 1 mm, huvuddelen mindre än 0,2 mm.
Struktur: Torrt, finmalet trämaterial,
Fukthalt: Cirka 8% eller lägre.
Vikt: Cirka 200 kg/m3.
Volym: Tar 10 ggr så stort utrymme som olja; 2 ton pulver motsvarar 1m3 olja.
Värmevärde: Cirka 4,9 MWh/ton.

Råvara
Kutterspån, sågspån, flis.

Inköp
Inköpsavtal vanligast på upp till 5 år.

Leverans
Ett fåtal tillverkare av bränslepulver koncentrerade till södra hälften av landet. Pulvret levereras i bulkform i bilar av cementbilstyp.

Lagring
Träpulver lagras i silo. Det kräver slutet hanteringssystem p g a dammbildning. Pulver måste hanteras varsamt med tanke på explosionsrisk. Det tål långvarig lagring året runt.

Miljö och hälsa
Förnybar energikälla. Korta transporter jämfört med olja. Bidrar inte till växthuseffekt eller försurning genom att inte tillföra miljön ytterligare koldioxid eller svavel. Effektivaste förbränningen av alla trädbränslen och därmed lägsta utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen. Råvaruuttag i skog avlastar marken kväve i områden där kvävenedfallet är stort. Askan från förbränningen är ett utmärkt gödningsmedel. Aska från förbränning av trädbränsle från områden med radioaktivt nedfall bör tas omhand som farligt avfall.

Ekonomi
Beror på förutsättningarna i det enskilda fallet, t ex vilka investeringar som måste göras i form av panna, silo, reglerutrustning, filter. Generellt den billigaste investeringen av olika typer av trädbränsleanläggningar, men något högre bränslepris. Från drygt halva bränslepriset per kilowattimme jämfört med eldningsolja (inklusive miljöskatt) beroende på hur bränslet levereras. Högre driftskostnad än oljeeldning p g a större tillsynsbehov.

Framtid
Fortsatt god tillgång och stabil, konkurrenskraftig prisnivå förväntas. Osäkerhet om vad en eventuell förändring av koldioxidskatten kommer att innebära jämfört med olja. Sannolikt ingen försämring med tanke på målen för internationell klimatpolitik.

Ladda ner fullständig information gällande träpulver