Svenska Trädbränsleföreningens synpunkter på revidering av EU:s direktiv för förnybar energi. 2021015 remissvar till Infrastrukturdepartementet

Trädbränsleföreningen välkomnar EU:s ökade klimatambitioner men är oroade av att revideringen av
förnybartdirektivet kommer motverka dessa. Flera av förslagen kommer leda till mindre mängd
bioenergi som kan ersätta fossil energi. Förslagen är också i strid mot det nationella
självbestämmandet i skogspolitiken. Vi vill i stället att nuvarande riskbaserade hållbarhetskrav får
komma i arbete på EU:s bioenergimarknad. Därefter bör det utvärderas för att se vad som kan
förbättras. Vi vill också särskilt betona vikten av att styrning av bioenergin bäst görs utifrån lokala
förutsättningar. Läs hela remissvaret här. Remissvar I2021_02389 Trädbränsleföreningen