Aktuellt

EU-kommissionen presenterade 30 november lagförslag om ”Ren energi för alla” i det så kallade vinterpaketet (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_sv.htm). Förslaget om uppdaterat direktiv för förnybar energi hänvisar till nationell skogslagstiftning för hållbart primärt skogsbränsle. Samtidigt finns det delar i förslaget om att minimera påverkan på mark och biologisk mångfald och skydd av områden med höga bevarandevärden som kan innebära bekymmer och som behöver tydliggöras. Föreningen har därför lämnat ett inspel till Miljö- och Energidepartementet som finns här: Inspel förslag om hållbarhetskriterier

Föreningen genomförde årets medlemsresa till Danmark, 4-6 oktober.

Hösten 2015 anordnades strategidiskussioner i Sigtuna. Styrelsen och kansliet arbetade med de idéer som fördes fram under de intensiva och intressanta dagarna och i december antogs en strategi för åren 2016-18. Föreningens övergripande vision är att ”Trädbränslenas andel av Sveriges slutliga energianvändning ska succesivt öka.”

Föreningen har även medverkat i revideringen av PEFC-standarden och nu har det svenska förslaget till ny standard sänts till internationella PEFC. Det svenska förslaget kommer att granskas mot nu gällande internationell standard.

Förra året togs ett informationsmaterial om trädbränsle och om föreningen fram. Materialet är skickat till medlemmarna och kan beställas från kansliet. Trädbränslematerial.

Statistikinsamling av trädbränsleproduktion har förändrats och därför blir det svårt att göra jämförelser med tidigare år. Därför är bilderna på första sidan fram till 2012. Se även de bilder om skogsbränsle och returträ som visades av Trädbränsleföreningens ordförande Bertil Leijding vid 2013-års Bioenergidagar.
Se Bertils pdf: tradbransle_goteborg_6_november_2013a