Aktuellt

Medlemsresa

I slutet av september anordnades en studieresa till Frankrike för att studera den utvecklingen för produktion och användning av trädbränsle i trakten av Strasbourg. Vi träffade bl a FIBOIS, branschförening för företag inom skogssektorn och den regionala privata skogsägarföreningen CRPF. Besökte ONF Energis energiterminal, kraftvärmeverket EBM i Saint-Louis samt Wood Dynamic AMI-projekt i Albé

EUs direktiv om förnybar energi – hållbarhetskriterier

EUs arbete med direktivet för förnybar energi och förslag på kriterier för fasta biobränslen fortgår. Miljöutskottet fick till slut egen kompetens gällande hållbarhetsartiklarna, nu pågår förhandlingar för att ta fram ett samlat förslag i parlamentet. En fördel är att parlamentet har högre mål för förnybart. Industriutskottet som har kompetens över de andra artiklar i direktivet och de menar också att förslaget om 27 procent förnybar energi 2030 är en alltför låg ambition. Genom våra europeiska organisationer, men också våra svenska medlemmar, arbetas nu intensivt för att föra fram fördelarna med skogsbruk och skogsbränslen.

Nya medlemmar

Föreningen har välkomnat nya medlemmar under året. Medlemsregister

Riktlinjer för en fri marknad

Under våren har konkurrensrättsliga riktlinjer varit uppe i föreningen och vid senaste styrelsemötet antogs dokumentet ”Riktlinjer för en fri marknad” och de återfinns nu på hemsidan.

Cirkulär ekonomi

Föreningen har besvarat remiss av utredningen ”Från Värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi”. Utredningen kan ses som en del av det övergripande målet att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi i Sverige. Skogen och övriga gröna näringar kan spela en viktig roll här. Tyvärr är uppdraget som givits utredaren för snävt och missar den stora möjligheten med substitution.