Remissvar

Svar på remiss Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4

| remissvar | No Comments

Remissvar Vägvalsutredningen Trädbränsleföreningen Trädbränsle har en stor betydelse för landets energiförsörjning och som enligt klimat-och energipolitiken måste bli ännu mer betydelsefull i framtiden. Här är våra synpunkter på utredningen.

Hållbarhetskriterier implementering av RED II. Synpunkter på Energimyndighetens förslag.

| remissvar | No Comments

Implementering av RED2´s hållbarhetskriterier i Sverige Energimyndighetens förslag oktober 2019. I korthet: Energimyndigheten har i oktober 2019 presenterat ett förslag till implementering av EU`s Förnybarhetsdirektiv/RED2´s hållbarhetskriterier för fasta trädbränslen i…

Remiss: Sustainable finance. Taxonomy Bioenery Europe

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningens remissvar till Bioenery Europe 2019-09-08 Sustainble finance. Taxonomy. Remissvar till Bioenergy Europe 2019-09-08

Remiss: Nationella energi- och klimatplanen. Konsultation 2019

| remissvar | No Comments

Remissvar: Nationella energi- och klimatplanen. Konsultation 2019 Trädbränsleföreningens remissvar till regeringskansliet angående: Sveriges utkast på integrerad nationell energi- och klimatplan, som har tagits fram i enlighet med EU:s förordning 2018/1999/EU om…

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla

| remissvar | No Comments
Remissvar En ren jord åt alla 20190215 Ladda ner

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-07-05 Remiss av Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Dnr: Fi2018/01830/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Svenska Trädbränsleföreningen[1] är inte en remissinstans men lämnar ändå…

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-04-26 Remiss av Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Dnr: Fi2018/01103/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Svenska…

Yttrande till Näringsdepartementet om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-11-23 Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Dnr: N2017/05430/TIF. Näringsdepartementet har remitterat Trafikverkets rapport: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 samt fördjupningar i form…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om Naturvårdsverkets förslag om MCP-direktivet

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-08-23 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till svenskt genomförande av direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar[1]. Dnr: M2017/01069/R. Miljö- och energidepartementet…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi (SOU 2017:22).

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-06-27 Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). Miljö- och energidepartementet har remitterat betänkande från Utredningen…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02).

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-04-19 Svenska Trädbränsleföreningens yttrande om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02). Diarienummer M2017/00026/Ee. Energimyndigheten har inbjudit Svenska Trädbränsleföreningen att besvara remiss av Energikommissionens betänkande: Kraftsamling för framtidens energi…

Yttrande om RED II, kommissionens förslag till direktiv ”on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)”, COM(2016) 767 final

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-02-23 Svenska Trädbränsleföreningens yttrande om RED II, kommissionens förslag till direktiv ”on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)”, COM(2016) 767 final, diarienummer M2017/00114/Ee. Trädbränsleföreningen…

Svar på remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat (ER 2016:19)

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-11-22 Svar på Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19). Svenska Trädbränsleföreningen har fått…

Svar till Energi- och miljödepartementet om remiss av Naturvårsverkets rapport om torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-11-09 Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Dnr M2015/03518/Nm. Svenska Trädbränsleföreningens medlemmar arbetar huvudsakligen med att producera trädbränsle men flera av medlemmarna är också engagerade…

Remiss om förslaget till nya kriterier för Svanenmärkning av fasta bränslen.

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-11-16 Ett gemensamt remissvar från LRF Skogsägarna samt Svenska Trädbränsleföreningen om förslag till kriterier för Svanenmärkning av fasta bränslen. Se bifogad fil: remissvar-svanen-fasta-branslen2016

Svar på Näringsdepartementets remiss av fyra underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-11-10 Svar på remiss avseende underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram. Dnr N2015/2214/sk. Näringsdepartementet har remitterat fyra underlagsrapporter från arbetet med att ta fram…

Remissvar om EUs förslag om ansvarsfördelning (ESR) och LULUCF (markanvändning och skogsbruk)

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-09-22 Svar på de två kopplade remisserna avseende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 482 om ansvarsfördelningsförordning. Diarienummer: M2016/01052/Kl Europeiska kommissionens förslag COM (2016) 479 om LULUCF-förordning….

EU konsultation om hållbarhetspolicy för bioenergi

| remissvar | No Comments

Svenska Trädbränsleföreningens svar: BioenergySurvey2016