Remissvar

Svenska Trädbränsleföreningens synpunkter på revidering av EU:s direktiv för förnybar energi. 2021015 remissvar till Infrastrukturdepartementet

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningen välkomnar EU:s ökade klimatambitioner men är oroade av att revideringen av förnybartdirektivet kommer motverka dessa. Flera av förslagen kommer leda till mindre mängd bioenergi som kan ersätta fossil energi….

Remiss om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen SOU 2020:73

| remissvar | No Comments

Svenska trädbränsleföreingens yttrande över Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen SOU 2020:73. Skickat till Infrastrukturdepartementet 20210524. 210524 Trädbränsleföreningen I2021_01346

Remissyttrande om föreskrifter för biodrivmedel och biobränslen 20210524

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningens svar till Energimyndigheten på remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biodrivmedel 210524 Trädbränsleföreningen 2021_002638

Remissvar SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen 20210430

| remissvar | No Comments

Remissvar 210430 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen SOU 20202_73 Trädbränsleföreningen

Synpunkter på promemorian Hållbarhetskriterier 2021-03-12

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningen har tidigare tillsammans med andra i branschen framfört till Regeringskansliet och Energimyndigheten att det är viktigt att underlätta för företag – inte minst de många små – att klara…

Trädbränsleföreningens svar på konsultationen om LULUCF

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningen har svarat på EU-konsultationen om förändringar för LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). LULUCF har hittills bara tagit hänsyn till skogens roll som kolsänka och det skulle…

Taxonomin

| remissvar | No Comments

Taxonomin är ett förslag till delegerade akter för bland annat skogssektorn och bioenergisektorn som EU-kommissionen publicerade i mitten av november inom ramen för förordningen för Hållbara finanser. Här är Svenska…

Roadmap för EU:s Forest Strategy

| remissvar | No Comments

Svenska Trädbränsleföreningens svar på remissen om Roadmap för EU:s Forest Strategy 2020-12-04 Forest strategy 20201204

Svar på remiss Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4

| remissvar | No Comments

Remissvar Vägvalsutredningen Trädbränsleföreningen Trädbränsle har en stor betydelse för landets energiförsörjning och som enligt klimat-och energipolitiken måste bli ännu mer betydelsefull i framtiden. Här är våra synpunkter på utredningen.

Hållbarhetskriterier implementering av RED II. Synpunkter på Energimyndighetens förslag.

| remissvar | No Comments

Implementering av RED2´s hållbarhetskriterier i Sverige Energimyndighetens förslag oktober 2019. I korthet: Energimyndigheten har i oktober 2019 presenterat ett förslag till implementering av EU`s Förnybarhetsdirektiv/RED2´s hållbarhetskriterier för fasta trädbränslen i…

Remiss: Sustainable finance. Taxonomy Bioenery Europe

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningens remissvar till Bioenery Europe 2019-09-08 Sustainble finance. Taxonomy. Remissvar till Bioenergy Europe 2019-09-08

Remiss: Nationella energi- och klimatplanen. Konsultation 2019

| remissvar | No Comments

Remissvar: Nationella energi- och klimatplanen. Konsultation 2019 Trädbränsleföreningens remissvar till regeringskansliet angående: Sveriges utkast på integrerad nationell energi- och klimatplan, som har tagits fram i enlighet med EU:s förordning 2018/1999/EU om…

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla

| remissvar | No Comments
Remissvar En ren jord åt alla 20190215 Ladda ner

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-07-05 Remiss av Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Dnr: Fi2018/01830/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Svenska Trädbränsleföreningen[1] är inte en remissinstans men lämnar ändå…

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-04-26 Remiss av Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Dnr: Fi2018/01103/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Svenska…

Yttrande till Näringsdepartementet om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-11-23 Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Dnr: N2017/05430/TIF. Näringsdepartementet har remitterat Trafikverkets rapport: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 samt fördjupningar i form…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om Naturvårdsverkets förslag om MCP-direktivet

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-08-23 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till svenskt genomförande av direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar[1]. Dnr: M2017/01069/R. Miljö- och energidepartementet…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi (SOU 2017:22).

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-06-27 Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). Miljö- och energidepartementet har remitterat betänkande från Utredningen…