Remissvar

Remiss om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen SOU 2020:73

| remissvar | No Comments

Svenska trädbränsleföreingens yttrande över Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen SOU 2020:73. Skickat till Infrastrukturdepartementet 20210524. 210524 Trädbränsleföreningen I2021_01346

Remissyttrande om föreskrifter för biodrivmedel och biobränslen 20210524

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningens svar till Energimyndigheten på remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biodrivmedel 210524 Trädbränsleföreningen 2021_002638

Remissvar SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen 20210430

| remissvar | No Comments

Remissvar 210430 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen SOU 20202_73 Trädbränsleföreningen

Synpunkter på promemorian Hållbarhetskriterier 2021-03-12

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningen har tidigare tillsammans med andra i branschen framfört till Regeringskansliet och Energimyndigheten att det är viktigt att underlätta för företag – inte minst de många små – att klara…

Trädbränsleföreningens svar på konsultationen om LULUCF

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningen har svarat på EU-konsultationen om förändringar för LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). LULUCF har hittills bara tagit hänsyn till skogens roll som kolsänka och det skulle…

Taxonomin

| remissvar | No Comments

Taxonomin är ett förslag till delegerade akter för bland annat skogssektorn och bioenergisektorn som EU-kommissionen publicerade i mitten av november inom ramen för förordningen för Hållbara finanser. Här är Svenska…

Roadmap för EU:s Forest Strategy

| remissvar | No Comments

Svenska Trädbränsleföreningens svar på remissen om Roadmap för EU:s Forest Strategy 2020-12-04 Forest strategy 20201204

Svar på remiss Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4

| remissvar | No Comments

Remissvar Vägvalsutredningen Trädbränsleföreningen Trädbränsle har en stor betydelse för landets energiförsörjning och som enligt klimat-och energipolitiken måste bli ännu mer betydelsefull i framtiden. Här är våra synpunkter på utredningen.

Hållbarhetskriterier implementering av RED II. Synpunkter på Energimyndighetens förslag.

| remissvar | No Comments

Implementering av RED2´s hållbarhetskriterier i Sverige Energimyndighetens förslag oktober 2019. I korthet: Energimyndigheten har i oktober 2019 presenterat ett förslag till implementering av EU`s Förnybarhetsdirektiv/RED2´s hållbarhetskriterier för fasta trädbränslen i…

Remiss: Sustainable finance. Taxonomy Bioenery Europe

| remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningens remissvar till Bioenery Europe 2019-09-08 Sustainble finance. Taxonomy. Remissvar till Bioenergy Europe 2019-09-08

Remiss: Nationella energi- och klimatplanen. Konsultation 2019

| remissvar | No Comments

Remissvar: Nationella energi- och klimatplanen. Konsultation 2019 Trädbränsleföreningens remissvar till regeringskansliet angående: Sveriges utkast på integrerad nationell energi- och klimatplan, som har tagits fram i enlighet med EU:s förordning 2018/1999/EU om…

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla

| remissvar | No Comments
Remissvar En ren jord åt alla 20190215 Ladda ner

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-07-05 Remiss av Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Dnr: Fi2018/01830/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Svenska Trädbränsleföreningen[1] är inte en remissinstans men lämnar ändå…

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-04-26 Remiss av Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Dnr: Fi2018/01103/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Svenska…

Yttrande till Näringsdepartementet om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-11-23 Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Dnr: N2017/05430/TIF. Näringsdepartementet har remitterat Trafikverkets rapport: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 samt fördjupningar i form…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om Naturvårdsverkets förslag om MCP-direktivet

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-08-23 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till svenskt genomförande av direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar[1]. Dnr: M2017/01069/R. Miljö- och energidepartementet…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi (SOU 2017:22).

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-06-27 Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). Miljö- och energidepartementet har remitterat betänkande från Utredningen…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02).

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-04-19 Svenska Trädbränsleföreningens yttrande om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02). Diarienummer M2017/00026/Ee. Energimyndigheten har inbjudit Svenska Trädbränsleföreningen att besvara remiss av Energikommissionens betänkande: Kraftsamling för framtidens energi…