Remissvar

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-07-05 Remiss av Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Dnr: Fi2018/01830/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Svenska Trädbränsleföreningen[1] är inte en remissinstans men lämnar ändå…

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-04-26 Remiss av Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Dnr: Fi2018/01103/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Svenska…

Yttrande till Näringsdepartementet om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-11-23 Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Dnr: N2017/05430/TIF. Näringsdepartementet har remitterat Trafikverkets rapport: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 samt fördjupningar i form…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om Naturvårdsverkets förslag om MCP-direktivet

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-08-23 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till svenskt genomförande av direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar[1]. Dnr: M2017/01069/R. Miljö- och energidepartementet…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi (SOU 2017:22).

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-06-27 Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). Miljö- och energidepartementet har remitterat betänkande från Utredningen…

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02).

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-04-19 Svenska Trädbränsleföreningens yttrande om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02). Diarienummer M2017/00026/Ee. Energimyndigheten har inbjudit Svenska Trädbränsleföreningen att besvara remiss av Energikommissionens betänkande: Kraftsamling för framtidens energi…

Yttrande om RED II, kommissionens förslag till direktiv ”on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)”, COM(2016) 767 final

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-02-23 Svenska Trädbränsleföreningens yttrande om RED II, kommissionens förslag till direktiv ”on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)”, COM(2016) 767 final, diarienummer M2017/00114/Ee. Trädbränsleföreningen…

Svar på remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat (ER 2016:19)

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-11-22 Svar på Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19). Svenska Trädbränsleföreningen har fått…

Svar till Energi- och miljödepartementet om remiss av Naturvårsverkets rapport om torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-11-09 Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Dnr M2015/03518/Nm. Svenska Trädbränsleföreningens medlemmar arbetar huvudsakligen med att producera trädbränsle men flera av medlemmarna är också engagerade…

Remiss om förslaget till nya kriterier för Svanenmärkning av fasta bränslen.

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-11-16 Ett gemensamt remissvar från LRF Skogsägarna samt Svenska Trädbränsleföreningen om förslag till kriterier för Svanenmärkning av fasta bränslen. Se bifogad fil: remissvar-svanen-fasta-branslen2016

Svar på Näringsdepartementets remiss av fyra underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-11-10 Svar på remiss avseende underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram. Dnr N2015/2214/sk. Näringsdepartementet har remitterat fyra underlagsrapporter från arbetet med att ta fram…

Remissvar om EUs förslag om ansvarsfördelning (ESR) och LULUCF (markanvändning och skogsbruk)

| remissvar | No Comments

Stockholm 2016-09-22 Svar på de två kopplade remisserna avseende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 482 om ansvarsfördelningsförordning. Diarienummer: M2016/01052/Kl Europeiska kommissionens förslag COM (2016) 479 om LULUCF-förordning….

EU konsultation om hållbarhetspolicy för bioenergi

| remissvar | No Comments

Svenska Trädbränsleföreningens svar: BioenergySurvey2016  

Remissvar Nära-nollenergibyggnader

| remissvar | No Comments

Stockholm 2015-08-31 Remissvar avseende Miljö- och energidepartementets remiss av rapporten: Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader (Dnr M2015/2507/Ee). Svenska Trädbränsleföreningen är en branschförening för svenska producenter av trädbränsle till energiproduktion…

Remissvar till en av de fem vattenmyndigheterna om förslag på åtgärdsprogram 2015-2021. Övriga fyra svar har likadan lydelse.

| remissvar | No Comments

Remissvar från Svenska Trädbränsleföreningen avseende Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021. Dnr 537-9859-2014. SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2015.04.28 Vattenmyndigheten Bottenviken har en remiss av Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021. Svenska…

Remissvar om punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

| remissvar | No Comments

Remissvar från Svenska Trädbränsleföreningen avseende Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016, Fi2015/1733. SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2015.04.28 Finansdepartementet har skickat en remiss av Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016. Svenska Trädbränsleföreningen…

Remissvar om åtgärdspaket för en energiunion (COM(2015) 80 final)

| remissvar | No Comments

Remissvar från Svenska Trädbränsleföreningen angående Åtgärdspaket för en energiunion (COM(2015) 80 final), M2015/611/Ee. SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2015.03.23 Svenska Trädbränsleföreningen, ST, har följande synpunkter på rubricerade meddelande från Europeiska Kommissionen. Vi har även kortfattat…

Remissvar angående Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet

| remissvar | No Comments

Remissvar från Svenska Trädbränsleföreningen angående promemorian ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”, M2015/698/Ee. SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2015.03.05 Svenska Trädbränsleföreningen har följande synpunkter på det som sägs i promemorian: Givet regeringens aviserade höjning…

Svar till Näringsdepartementet 2014 remiss remiss Dnr N2014/3453/TE och N2014/3454/TE, över rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet.

| remissvar | No Comments

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om TYNGRE och LÄNGRE FORDON PÅ DET ALLMÄNNA VÄGNÄTET SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2014.10.20 Svenska Trädbränsleföreningen är branschförening för producenterna av trädbränsle. Trädbränsle är nu Sveriges största energikälla….

Svar till Skogsstyrelsen 2014 remiss Dnr 2014/941, Förslag förslag till nya virkesmätningsföreskrifter.

| remissvar | No Comments

Förslag till nya virkesmätningsföreskrifter. SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2014.06.09 Svenska Trädbränsleföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade förslag. Svenska Trädbränsleföreningen har följande synpunkter: Som vi framfört vid tidigare remissomgångar av detta…