Remissvar Nära-nollenergibyggnader

Stockholm 2015-08-31

Remissvar avseende Miljö- och energidepartementets remiss av rapporten: Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader (Dnr M2015/2507/Ee).

Svenska Trädbränsleföreningen är en branschförening för svenska producenter av trädbränsle till energiproduktion och som råvara till förädlade bränslen såsom briketter, pellets och pulver. Medlemmarna är alltså bioenergins basindustri. Föreningen bildades 1986 och har till uppgift att verka för ökad användning av trädbränsle. Föreningens medlemmar producerar och levererar ungefär 80 % av det trädbränsle som säljs på den svenska kommersiella marknaden.

Då vi representerar producenter av förnybar energi har vi svårt att se varför vårt bränsle ska missgynnas i jämförelse med andra förnybara energikällor. Definitionen om ”fritt flödande energi” kan vi inte acceptera och varför missgynna biobaserad fjärrvärme såsom nu sker i så kallad ”köpt energi”?

Ved kan visserligen ha alternativ användning men det här styr marknaden bra i Sverige idag. Det mest värdefulla timret går till sågverk, det som passar för massa- och papperstillverkning används där och sedan finns t ex skogsbränslen och biprodukter från skogsindustrin som är bra att elda med. En stor del av dagens trädbränsle har idag inget annat användningsområde, och det vore förödande att missgynna denna bransch idag då den med all sannolikhet behöver delta som en producent av bioråvara i det framtida biobaserade samhället.

 

Svenska Trädbränsleföreningen

Karin Vestlund Ekerby