Fakta om Briketter

Storlek: Varierar beroende på formen; 4–7 cm breda eller i diameter upp till 7 cm långa.
Struktur: Torrt, grovt sammanpressat trämaterial.
Fukthalt: Cirka 10 %.
Vikt: 550–650 kg/m3.
Volym: Tar mer än 3 ggr så stort utrymme som olja;
2 ton briketter motsvarar 1m3 olja.
Värmevärde: Cirka 4,7 MWh/ton.

Råvara
Kutterspån, sågspån, flis.

Inköp
Inköpsavtal vanligast på upp till 5 år.
Även inköp på spotmarknad förekommer.

Leverans
6 brikettillverkare i södra och mellersta delarna av landet. Bränslet levereras i container, som lämnas kvar och hämtas när den är tom eller som lösvara på flakbil som tippas.

Lagring
Tål långvarig lagring året runt i torrt utrymme; i container eller markbunker.

Miljö och hälsa
Förnybar energikälla.
Korta transporter jämfört med olja. Bidrar inte till växthuseffekt eller försurning genom att inte tillföra miljön ytterligare koldioxid eller svavel. Lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen än oförädlade trädbränslen. Råvaruuttag i skog avlastar marken kväve i områden där kvävenedfallet är stort. Askan från förbränningen är ett utmärkt gödningsmedel. Aska från förbränning av trädbränsle från områden med radioaktivt nedfall bör tas omhand som farligt avfall.

Ekonomi
Beror på förutsättningarna i det enskilda fallet, t ex vilka investeringar som måste göras i form av panna, brikettlager, etc. Från drygt halva bränslepriset per kilowattimme jämfört med eldningsolja (inklusive miljöskatt) beroende på hur bränslet levereras. Högre driftskostnad än oljeeldning p g a större tillsynsbehov.

Framtid
Fortsatt god tillgång och stabil, konkurrenskraftig
prisnivå förväntas. Osäkerhet om vad en eventuell förändring av koldioxidskatten kommer att innebära jämfört med olja. Sannolikt ingen försämring med tanke på målen för internationell klimatpolitik.

Ladda ner fullständig information gällande Briketter