Category Archives: remissvar

Svenska Trädbränsleföreningens synpunkter på revidering av EU:s direktiv för förnybar energi. 2021015 remissvar till Infrastrukturdepartementet

By | remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningen välkomnar EU:s ökade klimatambitioner men är oroade av att revideringen av
förnybartdirektivet kommer motverka dessa. Flera av förslagen kommer leda till mindre mängd
bioenergi som kan ersätta fossil energi. Förslagen är också i strid mot det nationella
självbestämmandet i skogspolitiken. Vi vill i stället att nuvarande riskbaserade hållbarhetskrav får
komma i arbete på EU:s bioenergimarknad. Därefter bör det utvärderas för att se vad som kan
förbättras. Vi vill också särskilt betona vikten av att styrning av bioenergin bäst görs utifrån lokala
förutsättningar. Läs hela remissvaret här. Remissvar I2021_02389 Trädbränsleföreningen

Synpunkter på promemorian Hållbarhetskriterier 2021-03-12

By | remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningen har tidigare tillsammans med andra i branschen framfört till Regeringskansliet och Energimyndigheten att det är viktigt att underlätta för företag – inte minst de många små – att klara byråkratin med hållbarhetsuppföljningen och ställt sig bakom Energimyndigheten förslag till leverantörsbesked. Promemorians förslag att ersätta leverantörsbesked med frivilligt ansöka om hållbarhetsbesked leder till att leverantörerna av biobränsle hamnar i ett system som har som främsta uppgift att klara slutförbrukarnas behov. Det betyder att uppgifter som bara är relevanta för slutförbrukarna skall strykas. Det leder till komplexitet och risk för att göra fel. Trädbränsleföreningen förordar att Energimyndighetens förslag till leverantörsbesked införes. 

Se hela remissvaret 210312 Remissvar I2021-00533 Hållbarhetskriterier Trädbränsleföreningen

Trädbränsleföreningens svar på konsultationen om LULUCF

By | remissvar | No Comments

Trädbränsleföreningen har svarat på EU-konsultationen om förändringar för LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). LULUCF har hittills bara tagit hänsyn till skogens roll som kolsänka och det skulle kunna leda till restriktioner i hur mycket ett land kan avverka. Vi tycker det är mycket viktigt att skogens alla möjligheter att motverka klimatförändringar tas tillvara i LULUCF. Även ersättning av fossila och andra ändliga material måste räknas in. Skog och skogsbruk ska inte vara ett sätt för andra industri att buffra sina fossila utsläpp. Det motverkar en omställning till en cirkulär bioekonomi.

210205 LULUCF TBF

Taxonomin

By | remissvar | No Comments

Taxonomin är ett förslag till delegerade akter för bland annat skogssektorn och bioenergisektorn som EU-kommissionen publicerade i mitten av november inom ramen för förordningen för Hållbara finanser. Här är Svenska Trädbränsleföreningens remissvar.

Taxonomy 2020

Hållbarhetskriterier implementering av RED II. Synpunkter på Energimyndighetens förslag.

By | remissvar | No Comments

Implementering av RED2´s hållbarhetskriterier i Sverige
Energimyndighetens förslag oktober 2019. I korthet:

Energimyndigheten har i oktober 2019 presenterat ett förslag till implementering av EU`s Förnybarhetsdirektiv/RED2´s hållbarhetskriterier för fasta trädbränslen i Sverige. Förslaget har under oktober diskuterats med företrädare för producenter och användare av trädbränsle i Sverige.

RED2 innehåller nu hållbarhetskriterier för fasta trädbränslen. Från och med 2021 skall de vara uppfyllda vid användning i anläggningar över 20 MW termisk effekt. Detta med hänsyn till att Sverige skrivit på Parisavtalet och skall redovisa till EU hur mycket hållbar biomassa som produceras och används och med hänsyn till om statsstöd utgår.

För biomassa till energi från skog gäller markkriterier som kan säkerställas genom nationell lagstiftning: – skörd enligt lag, skogsföryngring efter skörd, iaktta gällande naturskydd, aktsamhet om jord och biologisk mångfald, skörd så att långsiktig produktionsförmåga bibehålls eller förbättras, kolförrådet bibehålls eller förbättras.
Vidare gäller att system för produktion och användning skall minska växthusgasutsläpp med minst 70%.

Energimyndighetens förslag till implementering för fasta biobränslen bygger vidare på den utformning av hållbarhetsuppföljning som redan gäller för flytande biodrivmedel. Man utgår från att svensk lagstiftning om skog och miljö redan ställer de krav som RED2 innehåller. Aktörerna behöver kunna visa att aktuell vara kommer från Sverige. För kontroll av enskilt parti från skogen krävs spårbarhet.

Det är slutanvändaren som är rapporteringsskyldig för hållbarheten till myndigheterna. Slutanvändaren för kraven på verifierad information bakåt i produktionskedjan till första hopsamlingspunkt (skogsbilväg). Aktörerna måste anlita oberoende granskare för att få sina informationssystem godkända.

Direktivet möjliggör att ett land väljer att genom myndigheter inrätta ett system för att ge ”Hållbarhetsbesked” till en leverantör. Energimyndigheten föreslår att denna möjlighet skall prövas i Sverige. Energimyndigheten skall lämna sina förslag till regeringen i december.

LRF Skogsägarna, SVEBIO och Trädbränsleföreningen har lämnat följande synpunkter på de preliminära förslagen till Energimyndigheten:

Klicka på länken nedan.

191107 RED2 i Sverige synpunkter på Energimyndighetens förslag