Fakta om Flis

Storlek: bitar om 1–5 cm.
Struktur: Varierande beroende på råvarubas och leverantör.
Fukthalt: Vanligen 30–50 %.
Vikt: 250–350 kg/m3.
Volym: 10 m3 flis motsvarar cirka 1 m3 olja.
Effektivt värmevärde: 2,25–2,35 MWh/ton.

Råvara
Avverkningsrester, rötved, returträ, spån och bark.

Inköp
Huvudsakligen baserat på fleråriga avtal.

Leverans
Ett 20-tal stora leverantörer; 3–4 regionala leverantörer nästan överallt i landet. Levereras som lösvara på flakbil eller i container.

Lagring
Kan lagras utomhus. Kräver stora ytor. Finfördelat material känsligare än grövre för mögel och röta.

Miljö och hälsa
Förnybar energikälla. Korta transporter jämfört med olja. Bidrar inte till växthuseffekt eller försurning genom att inte tillföra miljön ytterligare koldioxid eller svavel. Råvaruuttag i skog avlastar marken kväve i områden där kvävenedfallet är stort. Askan från förbränningen är ett utmärkt gödningsmedel. Aska från förbränning av trädbränsle från områden med radioaktivt nedfall bör tas omhand som farligt avfall. Sporbildning kan skapa hälsoproblem vid olämplig hantering.

Ekonomi
Investeringskostnad beror på förutsättningarna i det enskilda fallet och är som regel högre än för förädlade bränslen. Billigaste trädbränslet; betydligt mindre än halva bränslepriset per kilowattimme jämfört med eldningsolja (inklusive miljöskatt). Högre driftskostnad än oljeeldning p g a större tillsynsbehov.

Ladda ner fullständig information gällande Flis