Remiss om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen SOU 2020:73

Svenska trädbränsleföreingens yttrande över Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen SOU 2020:73. Skickat till Infrastrukturdepartementet 20210524.

210524 Trädbränsleföreningen I2021_01346