Om föreningen

Svenska Trädbränsleföreningen är branschföreningen för svenska producenter av brännved, flis, skogsindustiriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter, och träpulver. 2016 firade föreningen trettio år! Medlemmarna producerar och levererar trädbränsle som säljs till fjärrvärme och närvärme, kraftvärme och övriga biobränsleanläggningar på den svenska kommersiella marknaden.

Läs mer om föreningens verksamhet

Trädbränsleföreningen är medlem av den europeiska bioenergiföreningen Bioenergy Europe: bioenergyeurope.org bioenergy_europe

Aktuellt


Debatt om skogsbränsle SvD juni 2020

Under rubriken Myt om bränsle från skogen …. utvecklar sex akademiker sin syn på skogsbränslets klimatnytta i SvD den 12 juni. Man hävdar att sett över några enstaka årtionden har skogsbränslen i praktiken samma negativa klimateffekt som fossila bränslen. Hur kommer man till denna slutsats? 

Jo, man väljer att beskriva skogens omloppstid med start när trädet avverkas. Sedan går man över till den tid det tar för ett nytt träd att växa upp och succesivt uppta den koldioxid som bränslet från det avverkade trädet avgav till atmosfären. Debattörerna menar att på så vis uppstår en klimat-skuld som det tar en trädålder att återbetala.  

Ett vanligare, mer logiskt och naturligt sätt att beskriva skogens omlopp är att starta när ett nytt träd börjar växa och avsluta omloppet när trädet är moget, skördas och används. Då har man succesivt lagrat upp den virkesresurs som i slutskedet utvinns och kommer till användning. Då blir det under omloppstiden ett tillgodohavande i stället för en klimat-skuld. Men så resonerar alltså inte debattörerna. 

Vilket tidsperspektiv är då rimligt i olika sammanhang? Man kan som i de båda exemplen ovan se på tidsperspektivet för ett enskilt träd. Men man kan också välja att se på tidsperspektivet för hela den svenska skogen. 

Först kan man då notera att svenska skogen i historisk tid alltid använts. Ofta har den varit hårt uthuggen som i Bergslagen under bergsbrukets och kolningens tid. I Sydsverige har skogen också tidvis varit utarmad på grund av svedjebruk, skogsbetning och uttag av bränsle och gagnvirke. Det sydsvenska skogslandet var påtagligt glest och öppet under 1800-talet. Runt de norrländska bruksorterna var det renrakat efter baggbölarnas framfart. Men nu har vi mer skog än någonsin i historisk tid och det uppsparade förrådet ökar varje år. 

Att använda skogen till energiändamål och klimatnytta är inte något nytt och plötsligt påkommet. Sågverken och pappersmassabruken har varit de stora användarna under hela 1900-talet. De har utvecklat sin energieffektivitet så att stora delar av restprodukterna nu kan användas till fjärrvärme och kraftvärme i tätorterna. Omsättningen av trädbränsle är en stabil ryggrad i svensk energiförsörjning och har varit så under lång tid. Den stora expansionen har vi bakom oss under industrialiseringen och efter 1970-talets oljekris. 

Skogens roll och klimatnytta är inte något som skall ses och bedömas över några enstaka expansiva årtionden. Men även i expansiva faser har den svenska skogen i modern tid klarat att balansera kolets kretslopp på ett betryggande sätt genom god skogsvård och växande virkesförråd. 

Sven Hogfors    Civilingenjör och lantmästare. Styrelsens sekreterare Svenska Trädbränsleföreningen 

Debattartikeln i SvD fick flera repliker från bland annat forskare på SLU och Skogforsk som också framför aspekten att skogsbränsle är en biprodukt. Se alla artiklar i bifogat dokument. Debattartiklar om skogsbränsle SvD juni 2020

Årsmöte 2020

Svenska Trädbränsleföreningen genomförde den 22 april sitt årsmöte digitalt. Tekniken fungerade väl och det blev ett lyckat möte. Bertil Leijding omvaldes till ordförande. Se Protokoll årsmöte ST 2020.

Planerade föredrag och presentationer, som skulle ha genomförts via studiebesök i Jämtland, gjordes digitalt. Jonas Vestun presenterade Jämkrafts verksamhet. Patrik Jonsson berättade om nya Norra Skog. Daniel Olsson berättade om utvecklingen av nya virkesmätningssystemet Viol 3 och Anders Pålsson presenterade sitt företag Fyrås trä.

 

2019  års medlemsresa till Finland.

Här finns en reserapport. 191009 Reserapport från Trädbränsleföreningens Finlandsresa 2019

Föreningens historia.

Se: Föreningens verksamhet

Avtalsmall

Handeldning för avtalsmall uppdaterad och publicerad oktober 2017. Se: Handledning avtal

Senaste remissvar


Recent Posts / View All Posts

Svar på remiss Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4

| remissvar | No Comments

Remissvar Vägvalsutredningen Trädbränsleföreningen Trädbränsle har en stor betydelse för landets energiförsörjning och som enligt klimat-och energipolitiken måste bli ännu mer betydelsefull i framtiden. Här är våra synpunkter på utredningen.

Tidigare remissvar finns här.

Informationsmaterial som PDF


tbfolder Ett nytt informationsmaterial är framtaget om trädbränsle och om föreningen. Här kan du ladda ner det som pdf och skriva ut:
Ladda ner fil

Information om biobränsle på engelska hittas exempelvis hos Bioenergy Europe

Användning av fasta biobränslen,

(källa Energimyndigheten)

 

 

 

Medlemmarna producerar och säljer:

flis

Flis är sönderdelad träråvara som kan var torr eller fuktig.

pellets

Pellets är träråvara som torkats, malts och komprimerats

briketter

Briketter består av spån eller flis som pressats samman.

span

Träpulver är träråvara som torkats och finmalts.