Om föreningen

Svenska Trädbränsleföreningen är branschföreningen för svenska producenter av brännved, flis, skogsindustiriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter, och träpulver. 2016 firade föreningen trettio år! Medlemmarna producerar och levererar trädbränsle som säljs till fjärrvärme och närvärme, kraftvärme och övriga biobränsleanläggningar på den svenska kommersiella marknaden.

Läs mer om föreningens verksamhet

Trädbränsleföreningen är medlem av den europeiska bioenergiföreningen Bioenergy Europe: bioenergyeurope.org bioenergy_europe

Aktuellt


25-27/9 2018 Medlemsresa till Tyskland.

Föreningens historia nedtecknad. Se: Föreningens verksamhet

våren 2018 Flera remissvar om transporter.

april 2018 Nya mål för föreningens verksamhet under år 2018 antagna. Målen är väl i linje med den treårs strategi som tidigare utarbetats och antagits. En plan för utformande av ny strategi finns också framtagen.

9 april 2018 Årsmöte i Stockholm.

oktober 2017 Handeldning för avtalsmall uppdaterad och publicerad. Se: Handledning avtal

Senaste remissvar


Recent Posts / View All Posts

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-07-05 Remiss av Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Dnr: Fi2018/01830/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter. Svenska Trädbränsleföreningen[1] är inte en remissinstans men lämnar ändå…

Tidigare remissvar finns här.

Informationsmaterial som PDF


tbfolder Ett nytt informationsmaterial är framtaget om trädbränsle och om föreningen. Här kan du ladda ner det som pdf och skriva ut:
Ladda ner fil

Information om biobränsle på engelska hittas exempelvis hos Bioenergy Europe

Leveransstatistik 2012, samt uttagspotential


leverans_2012_graf Idag levereras drygt 23 TWh primärt skogsbränsle men det finns stora potentialer att öka uttaget från skogen. I utredningen Fossilfrihet på väg1 (FFF-utredningen) anges att det årliga uttaget av primärt skogsbränsle i dag kan öka med 23 TWh. På längre sikt kan ökad tillväxt ge ytterli- gare uttagsmöjligheter av både stamved och primärt skogs- bränsle. FFF-utredningen anger därför att uttaget kan öka med 54 TWh om 30–50 år. Skogforsks beräkningar tyder på en outnyttjad potential över 45 TWh. Därtill finns alltid möjlighet till ökad import. Finns efterfrågan på skogsråvara så kan uttagen helt klart öka.

Utveckling trädbränsleleveranser i Sverige 2003–20122


tradbransleleveranser_2003-2012_graf 2 Total produktion och import av förädlade trädbränslen (pellets, briketter och pulver) är inte redovisade här.

Medlemmarna producerar och säljer:

flis

Flis är sönderdelad träråvara som kan var torr eller fuktig.

pellets

Pellets är träråvara som torkats, malts och komprimerats

briketter

Briketter består av spån eller flis som pressats samman.

span

Träpulver är träråvara som torkats och finmalts.