Om föreningen

Svenska Trädbränsleföreningen är branschföreningen för svenska producenter av brännved, flis, skogsindustiriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter, och träpulver. 2016 firade föreningen trettio år! Medlemmarna producerar och levererar trädbränsle som säljs till fjärrvärme och närvärme, kraftvärme och övriga biobränsleanläggningar på den svenska kommersiella marknaden.

Läs mer om föreningens verksamhet

Trädbränsleföreningen är medlem av den europeiska bioenergiföreningen Bioenergy Europe: bioenergyeurope.org bioenergy_europe

Aktuellt


EU:s  förnybartdirektiv uppdaterat

Det uppdaterade förnybartdirektivet (RED III)  beslutades i slutet av 2023. Nu pågår implementeringsprocessen i svensk lagstiftning. Bland annat påverkas skogsvårdslagstiftningen. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till nationell definition av gammal skog (”old growth forest”) i skogsvårdslagstiftningen samt klassificeringskriterier för sådan skog och för urskog. Kriterierna ska inte definiera kategorin naturskogar. Trädbränsleföreningen har deltagit aktivt i processen och har närvarat vid möten och lämnat skriftliga synpunkter vid två tillfällen på det material som Skogsstyrelsen presenterat. Vi samarbetar med närliggande branschorganisationer för att få till en så bra implementering som möjligt. För mer information kontakta Sofia Backéus, Svenska Trädbränsleföreningen, Telefon: 010 – 184 43 97, Mobil: 076 – 69 65 336, E-mail: sofia.backeus@lrf.se

Årsmöte 2024 23 april i Stockholm

Medlemsmöte och årsmöte med Svenska Trädbränsleföreningen hölls den 23 april i Stockholm. Före mötet genomfördes ett Studiebesök på Sveriges Riksdag,

Föreningens historia.

Se: Föreningens verksamhet

Avtalsmall

Handeldning för avtalsmall uppdaterad och publicerad oktober 2017. Se: Handledning avtal

Senaste remissvar

Föreningen har svarat på kommissionens utvärdering om nuvarande LULUCF-regelverk (juli 2024). I vårt svar har vi särskilt poängterat att skogens hela potential inklusive substitution måste tas med i kommande uppdatering av regelverket.

Svar på utvärdering LULUCF


Tidigare remissvar finns här.

Informationsmaterial som PDF


tbfolder Ett nytt informationsmaterial är framtaget om trädbränsle och om föreningen. Här kan du ladda ner det som pdf och skriva ut:
Ladda ner fil

Information om biobränsle på engelska hittas exempelvis hos Bioenergy Europe

Användning av fasta biobränslen

(källa Energimyndigheten)

 

 

 

Medlemmarna producerar och säljer:

flis

Flis är sönderdelad träråvara som kan var torr eller fuktig.

pellets

Pellets är träråvara som torkats, malts och komprimerats

briketter

Briketter består av spån eller flis som pressats samman.

span

Träpulver är träråvara som torkats och finmalts.