Fakta om pellets

Storlek: cirka 2 cm långa cylindrar; 6–12 mm i diameter.
Struktur: torrt, finfördelat, hårt sammanpressat trämaterial.
Fukthalt: Cirka 9 %.
Vikt: 600–700 kg/m3.
Volym: Tar 3 ggr mer utrymme än olja; 2,1–2,2 ton pellets motsvarar 1m3 olja.
Värmevärde: Cirka 4,8 MWh/ton.

Råvara
Flis, sågspån, kutterspån, bark. Sågspån vanligast.

Inköp
Inköpsavtal vanligen på upp till 5 år. Även inköp på spotmarknad förekommer.

Leverans
Ett 20-tal stora leverantörer med tillverkning i ett 40-tal fabriker; 3–4 regionala leverantörer nästan överallt i landet. Levereras i bulkform, som lösvara på flakbil eller i säckar.

Lagring
Tål långvarig lagring året runt i torrt utrymme inomhus,i separat förråd eller silo. Dammbildning; risk för dammexplosioner.

Miljö och hälsa
Förnybar energikälla. Korta transporter jämfört med olja. Halva antalet transporter jämfört med flis.
Bidrar inte till växthuseffekt eller försurning genom att inte tillföra miljön ytterligare koldioxid eller svavel. Lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen än oförädlade trädbränslen. Råvaruuttag i skog avlastar marken kväve i områden där kvävenedfallet är stort. Askan från förbränningen är ett utmärkt gödningsmedel. Aska från förbränning av trädbränsle från områden med radioaktivt nedfall bör tas omhand som farligt avfall.
Dammbildning kan innebära en hälsorisk vid hanteringen.

Ekonomi
Beror på förutsättningarna i det enskilda fallet, t ex vilka investeringar som måste göras i form av panna, pelletslager, etc. Halva bränslepriset per kilowattimme jämfört med eldningsolja (inklusive miljöskatt) för storförbrukare, mindre prisskillnad för värmecentraler. Priset beror också på hur bränslet levereras. Driftskostnaden är högre än för oljeeldning p g a större tillsynsbehov.

Framtid
Fortsatt god tillgång och stabil, konkurrenskraftig prisnivå förväntas. Osäkerhet om vad en eventuell förändring av koldioxidskatten kommer att innebära jämfört med olja. Sannolikt ingen försämring med tanke på målen för internationell klimatpolitik.

Ladda ner fullständig information gällande pellets