Statistik

Priser på trädbränsle

Energimyndigheten publicerar för varje kvartal priser på biobränsle i ”Prisblad för biobränslen, torv m.m.”
Priserna tas in genom enkät till större köpare/användare av biobränsle. Man får bedöma den publicerade prisbilden med beaktande av att enbart köparsidan kommer till tals i enkäten.

Prisbladen utkommer knappt två månader efter kvartalsskifte. Prisbladen publiceras kostnadsfritt på nätet. Gå in på www.energimyndigheten.se  och klicka på Statistik.

Prisbladet innehåller förutom trädbränslepriser även priser på torv och fjärrvärme samt aktuella skattesatser på fossila bränslen. Observera att det förutom moms inte är någon skatt på trädbränsle.

Energimyndighetens sammanställning av prisbladets noteringar under åren 1993-2012 samt priser olja, gas, el och fjärrvärme.