Synpunkter på promemorian Hållbarhetskriterier 2021-03-12

Trädbränsleföreningen har tidigare tillsammans med andra i branschen framfört till Regeringskansliet och Energimyndigheten att det är viktigt att underlätta för företag – inte minst de många små – att klara byråkratin med hållbarhetsuppföljningen och ställt sig bakom Energimyndigheten förslag till leverantörsbesked. Promemorians förslag att ersätta leverantörsbesked med frivilligt ansöka om hållbarhetsbesked leder till att leverantörerna av biobränsle hamnar i ett system som har som främsta uppgift att klara slutförbrukarnas behov. Det betyder att uppgifter som bara är relevanta för slutförbrukarna skall strykas. Det leder till komplexitet och risk för att göra fel. Trädbränsleföreningen förordar att Energimyndighetens förslag till leverantörsbesked införes. 

Se hela remissvaret 210312 Remissvar I2021-00533 Hållbarhetskriterier Trädbränsleföreningen