Svar på Näringsdepartemetets remiss Dnr N2013/2837/E, energieffektivisering

Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige.

SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2013.09.16

Svenska Trädbränsleföreningen har fått rubricerade promemoria på remiss och vi har följande synpunkter.

När det gäller större företag ansluter vi oss till de synpunkter som lämnas av Skogsindustrierna:
– Det svenska intensitetsmålet uppfyller kraven i direktivet och är väl utformat för en växande energiintensiv industri i Sverige.
– Förslaget – att i Sverige använda en alternativ strategi i stället för kvotplikt – är bra.
– Det nuvarande incitamentssystemet för energieffektivisering i energiintensiv industri, PFE, upphör snart. Eftersom tiden är knapp hade det varit bra om promemorian hade presenterat förslag till ett nytt system anpassat till direktivet.
– Viktigt att administration knuten till Energi- och Miljöledningssystem inte ökar till följd av promemorians förslag.
– Företag som inte har Energi- eller Miljöledningssystem bör tillåtas använda ackrediterade experter från det egna företaget.
– Kostnads-nyttoanalyser som krävs vid uppförande av ny industrianläggning eller vid uppgradering av befintlig anläggning skall anses uppfyllda genom redovisningen i miljötillståndsansökan.

När det gäller mindre företag har vi följande synpunkter:
– Det är önskvärt att aktiviteten med energikartläggningar ökar. Energimyndighetens system med Energikartläggningscheckar är bra och regeringen bör säkra ett ökat ekonomiskt stöd till detta fram till 2020.
– De som ger råd om energieffektivisering behöver förutom energikunskap även ha kunskap om hur ändrad energianvändning påverkar den aktuella produktionen, produktionsresultatet och ekonomiska utfallet.
– Det är angeläget att informera om olika insatsmedels energiprofil.

Svenska Trädbränsleföreningen
Sven Hogfors,  styrelsens sekreterare.