Remissvar angående Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet

Remissvar från Svenska Trädbränsleföreningen angående promemorian ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”, M2015/698/Ee.

SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2015.03.05

Svenska Trädbränsleföreningen har följande synpunkter på det som sägs i promemorian:

Givet regeringens aviserade höjning av ambitionsnivån i elcertifikatsystemet till att Sverige skall finansiera 30 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002 och att detta ligger fast efter förhandlingar med Norge tillstyrker vi att ambitionshöjningen sker genom en linjär upptrappning av kvoterna mellan 2018 och 2020.

När det gäller promemorians bedömningar av konsekvenserna av en höjd ambitionsnivå och en linjär upptrappning till 2020 så anser vi att analyserna är osäkra.

I den refererade analysen har enbart förändringar av elpris och därav förorsakade ändringar av elcertifikatpris kvantifierats. Andra faktorer har inte vägts in i analysen som således är i hög grad teoretisk.  Elpriset förväntas sjunka med ca 0,8 öre/kWh runt 2020 på grund av ökat utbud. Om elpriset går ner förväntas elcertifikatpriset stiga eftersom producenterna vill ha täckning för sina investeringskostnader. För vindkraft beräknas denna teoretiska ökning av elcertifikatpriset vara i storleksordningen 0,25-0,50 öre/kWh. Vi finner som sagt konsekvensanalyserna vara mycket begränsade, osäkra och teoretiska.

Promemorian föreslår att ändringarna av ambitionsnivå och kvotkurva skall träda i kraft 1 januari 2016. Både till detta och till förslagen i övrigt vill vi säga att det finns skäl för att den nyligen tillsatta energikommissionen ges möjlighet att lämna synpunkter och påverka förslagen så att frågorna kan belysas och sättas in i ett större sammanhang.

 

För Svenska Trädbränsleföreningen

Sven Hogfors, Styrelsens sekreterare