Remissvar om åtgärdspaket för en energiunion (COM(2015) 80 final)

Remissvar från Svenska Trädbränsleföreningen angående Åtgärdspaket för en energiunion (COM(2015) 80 final), M2015/611/Ee.

SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2015.03.23

Svenska Trädbränsleföreningen, ST, har följande synpunkter på rubricerade meddelande från Europeiska Kommissionen. Vi har även kortfattat framfört synpunkterna vid samråd på departementet 13 mars.

Allmänt

En gemensam marknadsstruktur inom EU är mycket angeläget. Det gäller främst styrmedel, lagar och regleringar men även fysisk infrastruktur för de ledningsbundna energislagen.

Meddelandet anger först tre angelägna mål för energiförsörjningen:

  • Bättre energitrygghet
  • Hållbarhet
  • Konkurrenskraft

ST anser att det effektivaste sättet att nå energitrygghet är en gemensam marknad med harmoniserade klimatrelaterade styrmedel och ett minimum av andra regelverk. Fokus skall alltså vara på en väl fungerande gemensam marknad med ett minimum av byråkrati och reglering och detta kommer då att resultera i europeisk konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Meddelandet anger därefter fem strategiska aspekter för att nå målen:

  • Energitrygghet, solidaritet och förtroende
  • En helt integrerad europeisk energimarknad
  • Energieffektivitet
  • En ekonomi utan kol och olja
  • Forskning, innovation och konkurrenskraft

Vi upprepar att en harmoniserad marknad med gemensam klimatrelaterad styrning skall vara det främsta verktyget och det som krävs för att övriga aspekter skall kunna uppnås.

En utmaning för energiunionen blir att komma bort från alla nationella regelverk och ”offentliga ingrepp” som hindrar en gemensam marknad med harmoniserat regelverk. Medelandet ägnar stort utrymme åt detta. Man framhåller att många medlemsstater har reglerade energitaxor med priser som ligger under faktiska kostnader och säger att alla reglerade priser bör fasas ut. ST håller med. Man framhåller att skydd av konsumenter med svag ekonomi i stället skall ske via det allmänna välfärdssystemet.

Meddelandet framhåller att det viktigaste styrmedlet är EU:s system för handel med utsläppsrätter det vill säga klimatrelaterad styrning. Detta system skall vidareutvecklas med succesivt högre ambitionsnivå och faktisk påverkan.  ST tillstyrker.

Man hävdar att de beslut som redan fattats kommer att leda till ett pris på koldioxidutsläpp som motsvarar kostnaderna. Det låter bra men vi känner oss inte övertygade om den prognosen.

 

Särskilda synpunkter på det som närmast berör Trädbränsleföreningens verksamhetsområde.

Meddelandet noterar att det finns sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter och för dessa sektorer måste nationella mål fastställas. Det sägs att mark- och skogsbrukssektorn kommer att införlivas i EU:s ram fram till 2030. Vi måste avvakta med synpunkter på denna del tills det föreligger mer konkreta förslag.

Meddelandet framhåller att uppvärmning och kyla är den största enskilda källan till energiefterfrågan i Europa och att stora effektivitetsvinster måste fångas upp när det gäller t.ex. fjärrvärme. Detta skall utvecklas i kommissionens strategi. Vi noterar att vi redan kommit långt med detta i Sverige och önskar att Meddelandet hade tryckt ännu hårdare på de potentialer som finns till effektivare uppvärmning med förnybar energi i flertalet medlemsländer. Vi måste avvakta vad som senare framkommer i kommissionens strategiutveckling.

Meddelandet har ett kort avsnitt om investeringar i bio-sektorn bl.a. i avancerade, hållbara alternativa biobränslen.  Det känns som ett avsnitt som tillkommit pliktskyldigast. Det sägs att EU måste ta hänsyn till bioenergins effekter på miljön, markanvändningen och livsmedelsproduktionen. Väl kända ambitioner men inget konkret!

Om avsnittet om bioekonomi är kort så är skrivningarna om Europas import och distribution av fossilgas så mycket mer omfattande. Här beskrivs behovet av mycket stora investeringar i nya transit-ledningar, terminaler och buffertlager för att minska beroendet av rysk gas. Vi vill ifrågasätta rimligheten av att alltför stora delar av EU-gemensamma medel satsas på detta. Med tanke på klimateffekter och omvärldsberoende är det mer motiverat att satsa gemensamma medel på utveckling av effektiv, inhemsk bioenergi och säker kärnkraft. Det senare i den omfattning och på de platser där kärnkraften redan är etablerad.

I ett avsnitt om forskning, innovation och konkurrenskraft sägs att energiunionen skall bli en motor för tillväxt, arbete och konkurrenskraft. Det låter bra. ST anser att det helt avgörande då är om man lyckas skapa en harmoniserad och gemensam marknad med fokus på klimatrelaterad styrning och enklast möjliga regelverk. Detta har vi redan framhållit ovan.

För Sverige är det viktigt att kunna behålla koldioxidskatten som styrmedel för de sektorer som inte styrs via handel med utsläppsrätter. Det är också angeläget att kunna behålla en god el-balans tillsammans med Norge och att skapa förutsättningar för effektivare lastbilstransporter som är nödvändiga för att få fram skogsbränslet.

Enligt uppdrag / Sven Hogfors

Svenska Trädbränsleföreningen, 105 33 Stockholm.   info@tradbransle.se    www.tradbransle.se