Svar till Näringsdepartementet 2014 remiss remiss Dnr N2014/3453/TE och N2014/3454/TE, över rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet.

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om TYNGRE och LÄNGRE FORDON PÅ DET ALLMÄNNA VÄGNÄTET

SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2014.10.20

Svenska Trädbränsleföreningen är branschförening för producenterna av trädbränsle. Trädbränsle är nu Sveriges största energikälla. Föreningen har följande synpunkter på de rubricerade utredningarna och deras förslag.

Förslaget att öppna det allmänna vägnätet för fordonståg med bruttovikt upp till 64 ton anser vi bör ges högsta prioritet, genomföras omgående och utan fördröjande koppling till andra processer. Produktionen av skogsråvara sker över så gott som hela landet och det är av stor betydelse att kunna nyttja hela det allmänna vägnätet med enhetliga fordon. Vår bransch behöver stärka konkurrenskraften för inhemsk råvara mot importerat trädbränsle som ökat sin marknadsandel under senaste åren.

Branschens transporterade material (t.ex. skogsflis, sågspån och bark) har relativt låg densitet. Därför är det av största vikt att de utestående frågorna kring ökad fordonslängd och ökat lastutrymme snabbt klaras ut.

För skogsnäringen som helhet är det angeläget att så stora delar som möjligt av det svenska vägnätet snabbt öppnas för 74-tons fordonståg. Även här är det angeläget att frågorna om ökad längd och ökat lastutrymme snabbt förs framåt. Länsstyrelsen i Norrbotten har ett förslag till hur det kan ske genom att regelverket ändras från att godkänna vissa vägsträckor för långa fordon till att godkänna fordonet, t.ex. enligt Transportstyrelsens rapport, bilaga 3.

Åtgärderna för bruttovikt 74 ton kan ske enklare och snabbare än vad utredningarna föreslår. Här vill vi hänvisa till de förenklingar som bl.a. Skogsindustrierna pekar på.

Det är angeläget att fortsätta utvecklingsarbetet kring tunga fordon enligt  HTC-programmets liggande planer.

För styrelsen i Svenska Trädbränsleföreningen
Sven Hogfors, styrelsen sekreterare