Svar till Näringsdepartementet och Miljödepartementet 2014, om EUs förslag till på klimat- och energipolitiskt ramverk för perioden 2020-2030

EU:s meddelande (KOM(2014)15) med förslag på klimat- och energipolitiskt ramverk för perioden 2020-2030.

SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2014.02.24

Synpunkter från Svenska Trädbränsleföreningen:

Bindande klimatmål – 40% till 2030:  Positivt men målet kan sättas högre !
27% förnybart gemensamt i EU:  Inget obligatorium för enskilda MS. Bör tas med försiktighet så att det inte tränger undan befintlig, konkurrenskraftig energiförsörjning inom EU.
Översyn energieffektiviseringspolitiken 2014- :  Motiverat !
Reform EU ETS – utsläppshandel:  Motiverat !  Fungerar inte i nuläget !
Nya nationella styrsystem för säker, konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning:  Motiverat !
Förslag på indikatorer för en konkurrenskraftig, säker och hållbar energiförsörjning:  Bra om det kan genomföras utan byråkratiskt krångel.
Gemensamma statsstöds-riktlinjer för miljöskydd:  Bra. Men det får inte äventyrar Sveriges väl fungerande koldioxidbeskattning  och absolut ingen ”kaskadreglering”.
Oförändrat kompensationssystem för energiintensiv industri:  Acceptabelt.
Främja försörjningstrygghet genom mer inhemsk, hållbar energi. Diversifiering:  Bra !
Politik  transportbränslen:  Behöver mer uppmärksamhet, tydligare mål och drivkrafter. Beklagligt om man skulle välja att beskatta avstånd, bättre främja alternativ som ger låga utsläpp av växthusgaser.
Skogsbrukets kolflöden:   Undvik fokusering på kolförråd i mark och stående skog. Fokusera på dynamiken i skogtillväxt och på substitutionseffekter. Mer skog kan odlas och användas i EU!!
Bioenergi:  Bioenergi ges för lite uppmärksamhet i COM:s förslag. Förtjänsterna behöver framhållas och stödjas tydligare.
Utveckling av infrastruktur:   Motiverat !

Svenska Trädbränsleföreningen
Sven Hogfors,  styrelsens sekreterare