Svar på Näringsdepartementets remiss 2014, om kommissionens riktlinjer för stöd till energi och miljö

Kommissionens riktlinjer för stöd till energi och miljö.

SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN  2014.01.31

Svenska Trädbränsleföreningen har följande synpunkter vad gäller kommissionens förslag till riktlinjer för miljö och energistöd för 2014-2020 (draft Guidelines on environmental and energy aid for 2014-2020).

Svenska Trädbränsleföreningen anser att generella och långsiktiga styrmedel är att föredra, såsom koldioxidskatt för fossila bränslen. Mer än 90 % av de globala koldioxidutsläppen år 2010 orsakades av användningen av fossila bränslen. När skogen växer binder den koldioxid från luften vilket bidrar till att minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Ju bättre tillväxt och högre produktion desto mer infångad koldioxid i hela växten – inklusive rötterna, och med mer kol i växter och mark desto mindre kol (koldioxid) i luften. När träråvara används för energi återgår viss mängd koldioxid till luften som kan tas upp av nya träd, varför förnybara bränslen är koldioxidneutrala.

Vi vill även fästa uppmärksamhet på att när det gäller konkurrensen om råvara så finns det biomassa som inte har en annan användning än energiutvinning, jämför förslag i 120b och 129b. Det kan dels vara biomassa som inte har annan användning såsom exempelvis primärt skogsbränsle men det kan också vara lokala förhållanden som gör att biomassan endast kan nyttjas som energiråvara. Det vore olyckligt om detta inte framkommer i dessa riktlinjer. Ur marknadsperspektiv är en sund konkurrensens grundläggande i en marknadsekonomi. Bioenergimarknaden har öppnat nya marknader för skogsägare och förstärkt aktiv skogsskötsel, vilket är nödvändigt för att producera högkvalitativt rundvirke. Det har också skapat verkligt värde för vissa typer av råvara (grot, röjningsvirke mm) som tidigare inte haft det.

Svenska Trädbränsleföreningen
Karin Vestlund Ekerby